Malmö - från industristad till kunskapsstad

 

Malmö är Sveriges tredje största stad med 300.000 invånare. Det är en multikulturell stad vars invånare har sitt ursprung i många olika länder. Det är också en ung stad, 40 % av invånarna är under 35 år gamla. De största sektorerna i Malmö idag är handel och kommunikation, företagstjänster och finans, vård och omsorg. Områden som Malmö satsar särskilt på är life science, cleantech, besöksnäring och rörliga media. En modern kunskapsstad alltså. Så har det dock inte alltid sett ut. För inte så länge sedan var Malmö helt annorlunda.

 

På nittiotalet, såg Malmös framtid inte så ljus ut. Den forna industristaden hade förlorat det mesta av sin tunga industri och ekonomin var på tillbakagång. När ett stort antal industrijobb försvann på kort tid stod plötsligt en betydande del av Malmös befolkning utan arbete.

 

Ordföranden i kommunstyrelsen sedan 1994, Illmar Reepalu, säger: "Vi befann oss plötsligt i den djupaste tänkbara kris. Det var en fråga om vilken väg vi skulle ta, nu när satsningen på industri inte längre fungerade. Vägen vi istället valde var att lyfta Malmö som en kunskapsstad och en hållbar stad. Radikala åtgärder behövdes och detta ledde till den första kreativa visionen om hållbarhet i Sverige."

 

Det här var chanson att starta på nytt, att skapa en stad med nya visioner. Kommunstyrelsen bjöd in aktörer från hela staden för att tillsammans skapa en vision för Malmö. Två viktiga steg längs vägen var att bygga Öresundsbron, en länk mellan Sverige och Danmark, och att grunda Malmö högskola. Ett annat viktigt steg var att bygga det hållbara bostadsområdet Bo 01 i Västra Hamnen. Det startade som en europeisk bomässa 2001. Efter lite mer än 10 år är Bo 01 ett attraktivt bostadsområde som fortfarande besöks av experter från hela världen.

 

Ett annat exempel på det nya sättet att tänka är Augustenborg, ett bostadsområde från femtiotalet. Området led av sociala problem som arbetslöshet och utanförskap, och hade också miljöproblem som dålig avfallshantering, energiläckage och översvämningar vid regn. Augustenborg har renoverats med hållbarhetstänkandet i fokus och anses nu vara ett av de mest hållbara områdena i Malmö, med engagerade boende som har tagit aktiv del i processen.

 

Vad är hemligheten?
Att ha en vision är viktigt, men det krävs mer än så för att skapa en hållbar stad. Malmös framgångar är resultatet av ett samarbete mellan många olika aktörer. De har arbetat tillsammans i ett fruktbart s.k. public-private partnership. Här har kommunen samarbetat med privata aktörer som t.ex. byggherrar, entreprenörer, konsulter och energiföretag. Det har också funnits ett samarbete med universitet/högskola i Malmö och Lund som har bidragit med expertis under processen och, inte minst, utvärdering. Andra viktiga partners är förstås olika representanter för invånarna i Malmö; ideella organisationer, fokusgrupper, boende etc.

Erkännanden


Malmö har uppmärksammats ett flertal gånger de senaste åren för sina ansträngningar att skapa en hållbar stad. Här är några exempel:

Omnämnande i Worldwatch institutes "Tillståndet i världen" (State of the world)" som en av de mest hållbara städerna i världen.

"Scroll of honour" från FN.organet UN Habitat för: "Innovative, holistic approach to becoming a 21st century eco-city".

"Global community Award" i London med motiveringen: "The world´s most liveable community for it´s size".

"The Tweed BEX (Business excellence) award" i Master plan klassen för Bo 01 och Västra Hamnen.

 

Malmö erkänns idag som ett av de ledande exemplen i världen när det kommer till hållbar stadsutveckling; en stad som inte bara har viljan att förändras utan också förmågan att få det att hända. Folk kommer till Malmö från hela världen för att med egna ögon se hur hållbarhet blir verklighet.

 

Vad blir nästa steg för Malmö?
Malmö har genomfört ett antal lyckade pilotprojekt; projekt som syftar till att testa nya hållbara lösningar för framtiden. Ny väntar nya utmaningar: att göra hållbarhet till vardag. Hållbarhet måste bli så självklart att det inte ens är uppe för diskussion. Att använda energisnåla tekniker, förnybara bränslen, miljöanpassade material m.m. måste vara förstahandsvalet vid all planering, liksom att skapa socialt hållbara miljöer som folk trivs i. Detta handlar inte bara om vad som är praktiskt och ekonomiskt genomförbart utan också om vad som verkligen är värt något i livet: Vilken slags städer vill vi leva i och hur kan vi hjälpas åt att skapa dem? Visionen är "Malmö – den hållbara staden 2025!"